body_background
infolinka

Obchodní podmínky

Provozovatelem internetových stránek "PodlahovéNebe.cz" je společnost Hakisto, s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, IČ: 28585283, DIČ: 28585283 (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto Všeobecné obchodní podmínky.

 

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových stránkách "PodlahovéNebe.cz" umožňuje zákazníkovi získání kupónu na určitou službu či zboží (dále jen „kupón“) v případě, že si tuto službu či zboží objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků. Provozovatel tak pouze zprostředkovává poskytnutí služby či dodání zboží. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „Poskytovatel“). Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné. Provozovatelem na internetové stránce "PodlahovéNebe.cz". Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, zákazníka a Poskytovatele.

 

II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek Provozovatele umožnit zákazníkovi získání kupónu na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce a závazek zákazníka zaplatit za tento kupón sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

 

III. Objednání kupónu

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Potvrzením objednávky Provozovateli prostřednictvím potvrzovacího kódu zaslaného na e-mail zákazníka se objednávka pro zákazníka stává závaznou. Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Provozovatelem, smlouva pak vzniká v případě, že si kupón objedná minimálně stanovený počet zákazníků.

 

IV. Dodání kupónu

Za doručení kupónu zákazníkovi se považuje doručení emailu s odkazem na stažení elektronické verze kupónu. Příslušný odkaz na kupón je aktivní a to bez omezení. Součástí je i jednorázové heslo. Platnost odkazu pro stažení není omezena, ale voucher má unikátní id, takže zde není možnost zneužití.

 

V. Podmínky použití kupónu

Podmínky užití kupónu (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na kupónu či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na "PodlahovéNebe.cz" a zákazník se zavazuje k jejich dodržení.Po uplynutí doby platnosti kupónu ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti kupónu zaniká.Kupón je přenosný.V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z kupónu u Poskytovatele) může zákazník objednat neomezené množství kupónů, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví jinak. Kupón je možné použít pouze jednou. Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení kupónu.V případě, že zákazník promění kupón za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty kupónu nebo nový kupón na zbytek hodnoty původního.

 

VI. Cena a placení

Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách "PodlahovéNebe.cz" včetně uvedení slevy, která je poskytována.Při objednávce kupónu dojde k autorizaci platby zákazníka. Platba bude realizována pouze v případě, že si kupón objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Možnosti platby jsou Převodem na účet – zákazník se zavazuje po dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají kupón (o kterém bude informován e-mailem), zaplatit stanovenou cenu převodem nejpozději následující pracovní den po obdržení informačního e-mailu. Platební kartou - úhrada pomocí platební karty je rychlé a absolutně bezpečné pro všechny zúčastněné strany. Platbu přenáší elektronický systém GoPay. S Vašimi údaji vůbec nepřicházíme do styku. V případě, že se slevová akce neaktivuje, částku Vám odešleme zpět. V takovémto případě, Vám odešleme informační e-mail na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud nedojde k aktivaci nabídky (dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají kupón), všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že Provozovatel již obdržel platbu zákazníka, je povinen mu ji do 3 pracovních dnů vrátit.

 

VII. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách "PodlahovéNebe.cz" jsou poskytovány na základě informací získaných od Poskytovatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost. Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno a služby poskytovány přímo Poskytovatelem, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby přímo Poskytovatel. Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u Poskytovatele. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje. Provozovatel neodpovídá také za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení kupónu (dle čl. IV), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení kupónu a v kopii Provozovateli. Odstoupit od smlouvy může zákazník pouze v případě, že ke dni odstoupení nevyužil zakoupený kupón - sleva nebyla čerpána. V opačném případě nemůže být odstoupení od smlouvy uznáno. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou (splněno i prostřednictvím elektronické pošty).Vzhledem k tomu, že platba za kupón je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

 

IX. Ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce "PodlahovéNebe.cz" v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky Provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky "PodlahovéNebe.cz". Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2013.